کسب امتیاز - فیس بوک

Query("SELECT id,facebook,title,cpc FROM `facebook` WHERE `cpc`>'1' AND (`active` = '0' AND `points` >= `cpc`) AND (`id` NOT IN (SELECT `site_id` FROM `liked` WHERE `user_id`='".$data['id']."') AND `user`!='".$data['id']."') ORDER BY `cpc` DESC LIMIT 5"); $ext = $db->GetNumRows($sql); $sites = $db->FetchArrayAll($sql); if($ext > 0){ ?>

با لایک کردن صفحات فیس بوک دیگرا کسب امتیاز کنید


متاسفانه در حال حاضر سایتی برای لایک کردن وجود ندارد، لطفا بعدا مراجعه کنید