خطا : رمز عبور اشتباه است یا تطابق ندارد !

'; }else{ $enpass = MD5($passa); $db->Query("UPDATE `users` SET `pass`='".$enpass."' WHERE `id`='".$data['id']."'"); $mesaj = '
رمز عبور تغییر یافت !

'; } } if(isset($_POST['change_email'])){ $email = $db->EscapeString($_POST['email']); if (!isEmail($email)) { $mesaj = '
خطا : لطفا آدرس ایمیل معتبر وارد کنید

'; }else if($db->GetNumRows($db->Query("SELECT id FROM `users` WHERE `email`='".$email."'")) > 0){ $mesaj = '
خطا : این آدرس اسمسل قبلا ثبت شده است !

'; }else{ $db->Query("UPDATE `users` SET `email`='".$email."' WHERE `id`='".$data['id']."'"); $mesaj = '
آدرس اسمسل شما با موفقیت تغییر سیافت !

'; } } ?>

ویرایش حساب کاربری


تغییر ایمیلتغییر رمزعبور